supūsti

supūsti
supū̃sti, sùpučia, sùpūtė 1. intr. Brž pradėti pūsti (apie vėją): Jau ir šaltas vėjas supūtė, ir saulės duktė numetė abrūsą BsPIII20. Tik viesulas ūmai supūtė ir vorą ant žemės nupūtė Blv. Kad supūstų šiauri vėjai, išdraskytų smilčių kalną, kad nukeltų grabo lentą NS561. Išeik iš kapelių, mano motynėle, priglausk prie širdelės našlaitę dukrelę. Vėjelis sùpūtė, smiltys sudulkėjo, ir iš po žemelės meiliai prakalbėjo (d.) Nm. Žinok: jau ožinis vė[ja]s sùpūtė, viena antra diena – i lytaus lūš trūks Prk. | refl.: Susipūskit, visi vėjai, iš visų šalelių, nupūskit ašarėles nuo skaisčių veidelių (d.) Pn, Rk. 2. tr. smarkiai pučiant nugairinti, pakenkti (apie vėją): Katrė įniršusi plyšo raudoniu, truputį vėjo supūsta, o daugiau iš apmaudo Žem. Sùpūtė vėjas lūpas Ds. Skaistų veidelį stropiai nuo vėjo slėpė, kad nesupūstų LzP. Neik vienmarškinis oran, gali vėjas supū̃sti Skrb. Atavežė vėjo supū̃stą teteliuką, atavežė sergantį Alks. Neatidarysiu, motyna, neatidarysiu, tikroja: supūs vėjulis linelius ir geltonuosius plaukelius TDrIV35. Pavasario vėjas labai sùpučia gyvulį Ob. Vėjas sùpūtė ranką Ėr. Nor nulėks, nor parneš [raibąją plunksnelę], bet ne tokia graži – sulyta, susnigta, vėjelio supūsta (d.) Rdš. Vėjas bulves sùpūtė, pažaliavo Ll. 3. tr. K pučiant suvaryti, sunešti į krūvą (apie vėją): Jau gera krūva moterų ir vyrų, lyg vėjo supūstų muselių P.Cvir. Netikėtai vėjas supūtė ledus sp. Miltų kalno nėr niekur supūsto Mrc. Vėjo supūstos baltos pieskelės – tai mano brolelių aukštos klėtelės (d.) Lp. Pusnį sùpučia didelę Nmč. Avižų lakiaus nebuvo, supūtė į pelus visus grūdus Trk. Ima pūsti žiemys, supučia debesis, jais paslepia nuo saulės žemę J.Jabl. Vėjas sùpūtė debesis, ir pradėjo lyti Ldk. Jau kad pradėjo vėjai mainytis, supū̃s ir lytaus Šv. Vėjas draskos draskos, lytaus supū̃s Skr. | Manė, kad vėjas jiem supū̃s [gėrybes] Vlkv. 4. tr. leidžiant oro srovę suvaryti: Kam čia dabar tas plunksnas sùpūtei į mano pusę? Paį. | prk.: Vaikiukus, rodos, kas pūste prie jų (mergaičių) supūtė Žem. | refl. prk.: Kaji kaip (kažkaip) susipūtė anuodu, susipažino ir apsižanijo Dr. 5. refl. tr. pučiant atsirasti: Mergelė papūtė laumės ausin, tai kad susìpūtė visokiausių turtų, rūbų (ps.) Ml. 6. tr. N, J pučiant sukurstyti, uždegti: Supučiu ugnį SD260, 322. 7. intr. pučiant pagriežti: Kad ir nemokyti muzikantai, bet sùputa puikiai Šts. 8. intr. pradėti griežti pučiant: Iš keturių pasaulio pusių angelai supūsią triūbomis TDrVII33. Senis supūtė į ragą . 9. tr. padaryti iškilų, storą, išpūsti: Sėda, zūbus supū̃tę, i bambaliuo[ja] Trk. Supū̃sk zūbus i nupūsk tą audrą Trk. | refl.: Susìpūtė patelkos (kalakutės), uodegas išplėtė Šts. 10. tr. šnek. padaryti: Trobas pūste supūtė – pasistatė Pnd. Pardien namo nesupū̃si Slm. | Svietas savo liežuviu ir supūtė tą naujyną Šts. 11. refl. šnek. susiimti, pasispausti, pasistengti: Susìpūčiau ir pakėliau sunkiausį maišą Šts. Susipūsk, ir išloši Šts. 12. tr. prilipinti, pridurti (verpiant): Nemoka nė siūlo supūsti, o jau verpti pradeda Ggr.
◊ [su] vė́ju supū̃sti greitai padaryti: Aš tau su vėju nesupūsiu KrvP(Vlkv). Vis viena kap vė́ju sùpūtė OG363. Su vė́ju nesupū̃siu Alk.
žándus supū̃sti pasistengti, pasitempti: Reik gerai supūsti žandus, kol tokį galą [javų] prikrausi Šts.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • supusti — supùsti vksm. Sąnariai̇̃ supùto nuo dárbo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • supusti — supùsti 1. intr. CII522–523, K, I, J sutinti, subrinkti: Šimtais iš bado suputusių krito į karščius ir mirė M.Valanč. Norint tavo brangios suknės, bet pats esi kaip suputęs JD1523. Rankos paputo nuo reumatizmo, jei nepildysi žolių, ir visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supūsti — supū̃sti vksm. Vėjas sùpūtė lapùs į pãtvorius, prie trobõs dùrų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • supūtimas — supūtìmas sm. (2) 1. → supūsti 2: Gal supūtìmas vėjo, sakau, maž pereis Imb. Mane mokė mano senelė užkalbėjimų nuo vėjo supūtimo, kada suka ir tampo veido raumenis LTR(Aln). 2. → supūsti 3: Jiems kūno augimas ir nykimas rodėsi jei jau ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supūtinti — supū̃tinti 1. caus. supūsti 2: Subatos vakarelį skyniau rūtų vainikeliui, nei lietulio sulydinta, nei vėjelio supūtinta (d.) Prng. 2. caus. supūsti 7: Auštant karvedžiai lietuvių, supūtinusys trimilčius, į karę metės S.Dauk. pūtinti; apipūtinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpusti — atpùsti intr. 1. atslūgti suputimui, subliūkšti: Ar atpùto margė? Ėr. 2. menk. susilyginti ėdant, valgant, tiek pat suvalgyti, išgerti: Prie darbo kaip sustingęs, prie ėdimo už du [arklius] atpuñta Grž. 3. refl. menk. pakankamai privalgyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”